Λασκαρίνα Πινότση

"Μπουμπουλίνα"

“…μάλιστα δε σπάνιο το γεγονός εις τα χρονικά των εθνών, μία γυνή να επιστρατεύση, γυνή πλουσία, αποφασίσασα και πλοία και χρήματα και θιούς ολοκαύτωμα εις τον βωμόν της πατρίδος να προσφέρει. Αυτή δε η γυνή είναι η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, την οποίαν τα έθνη ανευφήμησαν και εχαιρέτησαν ως ηρωίδα. Ήτο δε πράγματι λεοντόθυμος.”

Ανάργυρος Χατζη-Αναργύρου, Τα Σπετσιωτικά, 1861

 

200 Χρόνια σε ένα βίντεο…

Επικοινωνία